Pretraga
Filters

Prva knjiga o Kraljevima - poglavlje 6

Gradnja Hrama
6

1

Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.

2

Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.

3

Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.

4

Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.

5

Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.

6

Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.

7

Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.

8

Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.

9

Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.

10

I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.

11

I riječ Jahvina stiže Salomonu:

12

"To je Dom što ga gradiš... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:

13

prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela."

14

I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.
Uređenje unutrašnjosti Hrama Svetište i Svetinja nad svetinjama

15

I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra - a daskama čempresovim obloži pod Hrama.

16

I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.

17

A Hekal - Svetište, dio Hrama ispred Debira - imaše četrdeset lakata.

18

A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.

19

Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.

20

Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,

21

pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.

22

I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.
Kerubini

23

U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.

24

Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.

25

I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.

26

Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.

27

Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.

28

I kerubine je obložio zlatom.

29

Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palmâ i rastvorenih cvjetova,

30

zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.
Vrata i predvorje

31

A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.

32

Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.

33

Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.

34

Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.

35

Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.

36

Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.

37

Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;

38

a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.
Gradnja Hrama 6 1 Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljev
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top