Pretraga
Filters

Poslanica Efežanima

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Poslanica Efežanima poglavlje 01

1

1

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.

2

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
I. OTAJSTVO SPASENJA I CRKVE
1. BOŽJI NAUM SPASENJA

3

Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim
u nebesima,
u Kristu.

4

Tako: u njemu nas sebi izabra
prije postanka svijeta
da budemo sveti i bez mane pred njim;

5

u ljubavi nas predodredi za posinstvo,
za sebe,
po Isusu Kristu,
dobrohotnošću svoje volje,

6

na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome

7

u kome, njegovom krvlju,
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa
po bogatstvu njegove milosti.

8

Nju preobilno u nas uli
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem

9

obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova

10

da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu
sve - na nebesima i na zemlji.

11

U njemu, u kome i nama
- predodređenima
po naumu Onoga
koji sve izvodi po odluci svoje volje -
u dio pade

12

da budemo na hvalu Slave njegove -
mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13

U njemu ste i vi,
pošto ste čuli Riječ istine
- evanđelje spasenja svoga -
u njemu ste,
prigrlivši vjeru,
opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14

koji je zalog naše baštine:
otkupljenja, posvojenja -
na hvalu Slave njegove.

15

Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,

16

ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:

17

Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;

18

prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima

19

i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove

20

koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima

21

iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.

22

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,

23

koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
2. SPASITELJSKI NAUM BOŽJI OSTVAREN U NAMA

Poslanica Efežanima poglavlje 02

2

1

I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2

u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

3

Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

4

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,

5

nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! -

6

te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:

7

da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.

8

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!

9

Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

10

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
3. ŽIDOVI I NEZNABOŠCI SJEDINJENI U ISTOM SPASENJU

11

Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -

12

i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.

13

Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj.

14

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

15

Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka

16

te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.

17

I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,

18

jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

19

Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji

20

nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.

21

U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.

22

U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
4. PAVLOVA ULOGA U SPASENJU

Poslanica Efežanima poglavlje 03

Pavao poslužitelj otajstva Kristova
3

1

Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...

2

Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:

3

objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.

4

Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,

5

koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:

6

da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,

7

kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.

8

Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova

9

i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,

10

da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja

11

zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

12

U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

13

Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
Pavlova molitva

14

Zato prigibam koljena pred Ocem,

15

od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:

16

neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka

17

da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni

18

mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina

19

te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

20

Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -

21

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.
II. NOVI ŽIVOT KRŠĆANA

Poslanica Efežanima poglavlje 04

Poticaj na jedinstvo
4

1

Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!

2

Podnosite jedni druge u ljubavi;

3

trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!

4

Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!

5

Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!

6

Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

7

A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

8

Zato veli:
Na visinu uzađe vodeći sužnje,
dade dare ljudima.

9

Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?

10

Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

11

On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje

12

da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova

13

dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

14

da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

15

Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

16

od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Novi život u Kristu

17

Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:

18

zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.

19

Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.

20

Vi pak ne naučiste tako Krista,

21

ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:

22

da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

23

a obnavljati se duhom svoje pameti

24

i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

25

Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

26

Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom

27

i ne dajite mjesta đavlu.

28

Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.

29

Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.

30

I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!

31

Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!

32

Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.


Poslanica Efežanima poglavlje 05

5

1

Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena

2

i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

3

A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!

4

Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje!

5

Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.

6

Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

7

Nemajte dakle ništa s njima!

8

Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -

9

plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina -

10

i odlučite se za ono što je milo Gospodinu.

11

A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte,

12

jer što potajno čine, sramota je i govoriti.

13

A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je.

14

Zato veli:
"Probudi se, ti što spavaš,
ustani od mrtvih
i zasvijetljet će ti Krist."

15

Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri!

16

Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!

17

Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!

18

I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom!

19

Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!

20

Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Obiteljsko ćudoređe

21

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!

22

Žene svojim muževima kao Gospodinu!

23

Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.

24

Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!

25

Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju

26

da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ

27

te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.

28

Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.

29

Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu.

30

Doista, mi smo udovi njegova Tijela!

31

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo.

32

Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

33

Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.


Poslanica Efežanima poglavlje 06

6

1

Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.

2

Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:

3

da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

4

A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

5

Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.

6

Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;

7

dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,

8

znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.

9

I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Duhovni boj

10

Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

11

Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.

12

Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

13

Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.

14

Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,

15

potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!

16

U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.

17

Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

18

Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

19

i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja

20

kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
OSOBNE OBAVIJESTI I POZDRAVI

21

A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.

22

Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.

23

Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

24

Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.

top