Pretraga
Filters

Knjiga Postanka - poglavlje 10

Napučivanje zemlje
10

1

Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2

Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

3

A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

4

Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

5

Od njih su se razgranali narodi po otocima.
To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6

Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7

Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

8

Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

9

Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10

Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11

Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12

i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13

Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14

pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15

Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16

Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

17

Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18

Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

19

tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.

20

To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21

A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

22

Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

23

A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

24

Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.

25

Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26

Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

27

Hadoram, Uzal, Dikla,

28

Obal, Abimael, Šeba,

29

Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30

Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31

To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32

To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.
Napučivanje zemlje 10 1 Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. 2
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top