Pretraga
Filters

Knjiga Brojeva - poglavlje 2

Poredak plemena na putu i u taboru
2

1

Jahve reče Mojsiju i Aronu:

2

"Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.

3

Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.

4

Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.

5

Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.

6

Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.

7

Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.

8

Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.

9

Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!

10

S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.

11

Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.

12

Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.

13

Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.

14

Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.

15

Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.

16

Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!

17

Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.

18

Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.

19

Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.

20

Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.

21

Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.

22

Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.

23

Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.

24

Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!

25

Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.

26

Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.

27

Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.

28

Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.

29

Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.

30

Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.

31

Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."

32

To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

33

Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.

34

U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.
LEVIJEVO PLEME
Poredak plemena na putu i u taboru 2 1 Jahve reče Mojsiju i Aronu: 2 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, p
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top